Product change

การเปลี่ยนสินค้า

การแก้ไขรายการสั่งซื้อ
หากลูกค้าต้องการแก้ไขรายการสั่งซื้อ เช่น เปลี่ยนสูตรผลิตภัณฑ์, สั่งสินค้าเพิ่ม, แก้ไขที่อยู่รับสินค้า เป็นต้น สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะกรณีที่สินค้ายังไม่ถูดจัดส่งเท่านั้น และต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยตรง ติดต่อฝ่ายบริการ

 

การเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าที่ได้รับเป็นสินค้าตัวอื่นของแบรนด์ Fémos โดยต้องติดต่อแจ้ง “ความประสงค์เปลี่ยนสินค้า” กับฝ่ายบริการลูกค้า ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า  ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้าและขอรับเงินคืนในทุกกรณี

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

  • ลูกค้าต้องแจ้ง “ความประสงค์เปลี่ยนสินค้า” ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  • ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนสินค้า กรณีที่เป็นความผิดพลาดในการทำรายการสั่งซื้อของลูกค้า เช่น สั่งผิดสูตร เป็นต้น
  • Fémos จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนสินค้า เฉพาะกรณีที่เป็นความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าของบริษัท เช่น ส่งสินค้าผิด เป็นต้น
  • Fémos ไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่ถูกเปิดใช้แล้ว หรือมีร่องรอยการแกะ-ฉีกพลาสติก
  • ลูกค้าต้องส่งสินค้ามาที่บริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง และกรุณาแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุทันทีที่ส่งพัสดุมาแล้ว

ที่อยู่สำหรับส่งเปลียนสินค้า

ผู้รับ: ฝ่ายบริการลูกค้าแบรนด์ Fémos

บริษัท บอนด์ อินโนเวนเจอร์ จำกัด

555/64 สาธุประดิษฐ์ ซอย 47 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทรศัพท์ 082-625-4614

 

  • หากบริษัทตรวจสอบสินค้าที่ถูกส่งมาเปลี่ยนแล้วพบว่า สินค้ามีสภาพเปลี่ยนไปจากตอนแรกที่ส่งให้ลูกค้า คือ บรรจุภัณฑ์มีรอยฉีก ตัด กรีด ขาด เลอะ เลือน พลาสติกถูกแกะ-ฉีก และผลิตภัณฑ์ถูกเปิดใช้ บริษัทจะติดต่อหาลูกค้าเพื่อปฏิเสธการเปลี่ยนสินค้า เว้นแต่ลูกค้าจะชำระเงินเพื่อรับสินค้าใหม่ หรือรับสินค้าเดิมคืนโดยต้องรับผิดชอบค่าส่งกลับพัสดุให้แก่บริษัทด้วย

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสินค้า

  • ลูกค้าต้องชำระค่าปรับ (Premium Surcharge) 50 บาทเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าส่งพัสดุและค่าส่วนต่างกรณีสินค้าที่เปลี่ยนมีราคาสูงกว่าสินค้าเดิม ในกรณีที่เป็นความผิดพลาดในการทำรายการสั่งซื้อของลูกค้า เช่น สั่งผิดสูตร เป็นต้น 
  • บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสินค้า เฉพาะกรณีที่เป็นความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าของบริษัท เช่น ส่งสินค้าผิด เป็นต้น

Account

Account