How to pay

วิธีการชำระเงิน

หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของรายการสั่งซื้อและยอดชำระเรียบร้อยแล้ว 

กรุณาชำระค่าสินค้า โดยการโอนเงินมาที่

 

Account

Account