About Us

“Fémos, The crown for women to enjoy the world.”

Fémos (เฟมอส) 

เป็นดั่งมงกุฎแห่งพลังให้ผู้หญิงทุกคนได้สนุกกับโลกใบนี้อย่างอิสระและมั่นใจ

Express Yourself | สนุกกับเสน่ห์ที่ไม่ต้องซ่อน

Fémos เชื่อว่า ผู้หญิงทุกคนมีเสน่ห์ที่แตกต่างกัน เราอยากให้สาว ๆ มีพลังในการสร้างสรรค์ความสนุกให้ตัวเอง มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและเชื่อ กล้าเป็นอิสระจากกรอบความคิดเก่าที่ลดทอนคุณค่า & เสรีภาพในการแสดงออกของผู้หญิง แล้วเผยจริตความสวยในแบบฉบับของตัวเองออกมาให้โลกเห็น

“Express Yourself” จึงเป็น slogan ของแบรนด์ เพราะเฟมอสจะเป็น spotlight ที่ส่องแสงให้ ‘ผู้หญิง & ผู้ที่มีความเป็นหญิง’ ได้เปล่งประกายตัวตนอย่างมั่นใจ รวมทั้งเป็นกระบอกเสียงสื่อสารกับสังคม หวังสร้างทัศนคติที่ดีต่อเพศหญิง เปิดพื้นที่ให้สาว ๆ ได้แสดงออกมากขึ้น

Fémos เลือกใช้จริตและอินเนอร์ที่โดดเด่นของ ‘Creature’ ผู้มีอัตลักษณ์ (Identity) ความงามเฉพาะตัว เป็นตัวแทนนำเสนอบุคลิกภาพและความหลากหลายของผู้หญิง เช่น


Flamingo: ตัวแทนของผู้หญิง Gorgeous & Charming 


Unicorn: ตัวแทนของผู้หญิง Lovely & Fancy

Fémos สร้างสรรค์ Products ด้วยความใส่ใจ เพราะอยากให้สาว ๆ ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย เสริมเสน่ห์ความมั่นใจได้อย่างเต็มที่ และ
เฟมอสจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งคุณค่าการบำรุงผิวและพลังบวกให้ผู้หญิง

Fémos สร้างสรรค์ Products ด้วยความใส่ใจ เพราะอยากให้สาว ๆ ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย เสริมเสน่ห์ความมั่นใจได้อย่างเต็มที่ และเฟมอสจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งคุณค่าการบำรุงผิวและพลังบวกให้ผู้หญิง

Love Yourself, Express Yourself & Enjoy Being A Woman. 

Account

Account